Algemene Voorwaarden & Privacybeleid


Ondernemingsgegevens

De website MMIO.BE is opgemaakt voor :

MOM MADE IT ONCE BV

Bethanielei

2930 Brasschaat

Btw-nummer: BE0677425630

E-mail: christel.stas@mmio.be
Tel: 0032 475 574 056

RPR Antwerpen

Handelsnaam: MMIO  

Adres fysieke winkel:

Locals conceptstore

Bredabaan 257

2930 Brasschaat 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Mom Made It Once, een BV met maatschappelijke zetel te Bethanielei Brasschaat, BTW BE0677.425.630 RPR Antwerpen, hierna MMIO biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MMIO moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MMIO aanvaard zijn.

De begrippen in onze verkoopsvoorwaarden worden verstaan als ;Klant': Elke natuurlijke persoon (particuliere aankoop) die bij MMIO in een contractuele relatie op welke manier dan ook staat of komt te staan. De 'Klant' gaat uitdrukkelijk akkoord de producten bij MMIO niet aan te kopen met als enige doel om deze door te verkopen. Verderop ook 'u', 'uw' genoemd.

'Consument': Elke natuurlijke persoon in hoedanigheid van Klant die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

'Producten': Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopovereenkomst vormen. 'In opdracht en volgens opgegeven wensen van de Consument vervaardigde goederen': Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.'

Verkoopovereenkomst': Elke overeenkomst waar de handelaar zich verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Klant. De Klant verbindt er zich toe op zijn beurt de overeengekomen prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn altijd en zonder uitzondering van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen MMIO en de Klant. De Klant aanvaardt de toepassing van deze Verkoopsvoorwaarden, eveneens alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, en dit van bij het  gebruik van de website.

Dit behalve wanneer er sprake is van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is enkel geldig wanneer deze tot stand is gekomen door een onderlinge overeenstemming tussen de Klant en MMIO en als die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn alleen geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.MMIO behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Artikel 2: Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld,alsook de toegevoegde technische beschrijvingen die MMIO bekomen heeft van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MMIO niet. MMIO is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MMIO is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto's en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

De producten die aangeboden worden op onze website zijn enkel een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van MMIO ten aanzien van de Klant. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Wanneer de Klant een product wil aankopen uit het MMIO aanbod dient hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Klant. MMIO zal uiterlijk 7 kalenderdagen na het order contact opnemen om deze te bevestigen. Deze bevestiging zal via e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is gelijk het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

MMIO kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal MMIO de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien MMIO het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met MMIO via het contactformulier op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MMIO. MMIO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. MMIO kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. 
Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden altijd duidelijk vermeld in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

De Klant is de prijs verschuldigd die MMIO in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door MMIO worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

MMIO heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen  in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe bij het plaatsen van de aankoop door de klant volledig afgehandeld.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE97 0689 4032 0249

Waarde-/kadobonnen kunnen alleen in onze fysieke winkel gebruikt worden en niet bij overeenkomsten die op afstand worden gesloten. Het is mogelijk dat MMIO in de toekomst onze betalingsmogelijkheden zal uitbreiden.In dit geval zal dit bekendgemaakt worden via de website. Mede door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners neemt MMIO alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen.De leveringsverplichtingen zullen gebeuren na ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. MMIO behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden

MMIO is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel:
 • kunnen door de klant opgehaald worden in onze fysieke winkel:

Locals conceptstore

Bredabaan 257

2930 Brasschaat

Ma-Zat 10u30-17u30 Dinsdag gesloten

Worden geleverd in alle landen binnen Europa. 

 • Verzending in België: 5 euro
 • Orders Belgie vanaf €75 gratis verzending
 • Verzending binnen Europa: 10 euro
 • Orders Europa vanaf €100 gratis verzending 

We hebben steeds heel wat artikelen op voorraad. Maar mocht het toch om een bestelling gaan buiten onze voorraad reken dan op een levertijd van 3a4weken. Meestal is uw bestelling vroeger klaar en geven wij u een seintje.

Na de verzending van uw bestelling sturen wij u de track&trace code door zodat u het pakket makkelijk kan opvolgen .Een standaardverzending duurt ongeveer een tot drie werkdagen. In december en juni kunnen de verzendtijden langer zijn.

Wij volgen alle bestellingen op vanaf het moment dat ze uit de winkel vertrekken. Als uw artikel niet aankomt, kunt u ons dat laten weten via mail: christel.stas@mmio.be We zoeken dan uw artikel voor u op.

MMIO zal elke bestelling zo zorgvuldig en snel mogelijk verwerken. Wanneer de goederen niet op voorraad zijn of nog dienen vervaardigd te worden naar de wensen van de klant worden de goederen tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald , aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.Als MMIO er niet in slaagt om de goederen op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Klant de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer MMIO niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal MMIO spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.


Wanneer een product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf de producten weer in voorraad zijn. MMIO doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name DPD. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. MMIO neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid voor de klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

MMIO draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering.Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de MMIO was geboden. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico. 

Elke Klant heeft het recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt bij de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. De Klant kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. Op het moment dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddelijk worden doorgegeven aan MMIO binnen een periode van 7 kalenderdagen na de levering aan de klant of een door de klant aangewezen derde partij. De Klant moet deze klachten binnen deze termijn uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan MMIO, Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar MMIO, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Klant De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant. MMIO raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico's van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op: Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie.

Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht is de Klant niet gerechtigd de goederen terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal MMIO deze opnieuw aan de Klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Klant. MMIO is in dat geval vrij de producten voor rekening en op risico van de Klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MMIO

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MMIO te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: beschadigde artikelen bij levering

Indien het artikel beschadigd is wanneer de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt worden deze geretourneerd mits voorafgaande mail aan MMIO christel.stas@mmio.be De artikelen moeten in hun originele staat en verpakking worden geretourneerd. Stel ons meteen bij de vaststelling op de hoogte, documenteer dit met foto van het beschadigd geleverde artikel. Indien mogelijk bezorgen we u het artikel opnieuw . Mocht dit niet mogelijk zijn krijgt u het volledige aankoopbedrag van het artikel terug.

Hoe hoog zijn de verzendkosten voor het retourneren?

Meld uw retour via christel.stas@mmio.be en wij sturen u een label door. Verpak het artikel opnieuw in de originele verpakking, bevestig het etiket aan de originele verpakking en stuur het naar ons terug.

Artikel 8: Herroepingrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MMIO.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. MMIO hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal MMIO de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. MMIO betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.Opgelet! Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MMIO geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MMIO (e-mailadres : christel.stas@mmio.be ) dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan MMIO meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen of bij de dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;Naam en adres van de Consument;Handtekening van de Consument

een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [www.MMIO.be]. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan MMIO heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan MMIO in Locals conceptstore Bredabaan 257 2930 Brasschaat. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft MMIO het recht om de terugbetaling op te schorten.

 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer €30

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt MMIO zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.MMIO is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MMIO alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MMIO op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MMIO wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. MMIO verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 9: Overmacht

Indien MMIO door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is MMIO niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. MMIO is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.


Artikel 10: verwerking persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze website verleent de Gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen. Het is mogelijk dat we ons privacybeleid in de toekomst aanpassen of wijzigen. Deze zullen we duidelijk meedelen via onze website.
De verantwoordelijke voor de verwerking,MMIO respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De persoonsgegevens die u doorgeeft via onze site zijn noodzakelijk voor het verwerken en het leveren van de bestellingen, de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het versturen van nieuwsbrieven en eveneens voor het opstellen van de aankoopfacturen. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst en het gerechtvaardigd belang de onderneming. Zonder deze gegevens kan de bestelling niet worden aanvaard. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. 

MMIO zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. De persoonsgegevens van de Klant zullen we slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MMIO Bredabaan 257 2930Brasschaat email:christel.stas@mmio.be kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot MMIO Bredabaan 257 2930Brasschaat of via email:christel.stas@mmio.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet  verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens indien noodzakelijk worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: leveranciers of atelier die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Waarvoor gebruikt MMIO de verzamelde gegevens?

MMIO gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als je een bestelling of offerteaanvraag plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen en het proces van offerte aanvragen bij MMIO zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling of offerteaanvraag en het gebruik van onze diensten op.

Wij kunnen jouw e-mailadres gebruiken om je informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als je dit niet wenst, kan je je uitschrijven via onze website.


Artikel 11: Garantie 

Krachtens artikel 1649quater van het oud Burgerlijk Wetboek heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie bedraagt twee jaar en geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de MMIO klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MMIO

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MMIO zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 12: klantendienst

De klantendienst van MMIO is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 574 056 via e-mail op christel.stas@mmio.be of per post op het volgende adres MMIO Bethanielei 2930 Brasschaat. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MMIO beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt MMIO zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 14: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 15: Aantasting geldigheid-niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 
Het nalaten op gelijk welk moment door MMIO om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MMIO. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht-Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen die verband houden met MMIO of overeenkomsten die met MMIO gesloten zijn.. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

MMIO heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.


Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping